Penoksulam

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 219714-96-2 CIPAC broj: 758

Čistoća > 980 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.
DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • zaštitu vodenih organizama,
  • izloženost potrošača putem hrane metabolitu BSCTA u narednim biljkama u plodoredu,
  • zaštitu podzemnih voda, ako se penoksulam primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, mora uključiti i mere za smanjenje rizika.