Pensikuron

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Prestige 290 FS FS 1,50%
(Pensikuron) 1,40%
(Imidakloprid)
Bayer d.o.o. /
Bayer Srbija

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 66063-05-6 CIPAC broj: 402

Čistoća ≥ 980 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu velikih omnivornih sisara.
Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.