Piridaben

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Sanmite 20 WP WP Piridaben Nissan Japan /
Agromarket

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 96489-71-3 CIPAC broj:583

Čistoća > 980 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid i akaricid. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da uslovi za primenu propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • rizik za vodene organizme i sisare,
  • rizik za neciljane zglavkare, uključujući pčele.

Uslovi za registraciju moraju uključiti mere za smanjenje rizika. Kada je i ako je to odgovarajuće, radi potvrde realne izloženosti pčela u oblastima koje pčele intezivno koriste za sakupljanje hrane ili koje se koriste od strane držaoca pčela, sprovodi se monitoring program.