Piridat

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC broj: 447 CAS broj: 55512-33-9

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.   

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda,
  • mogući uticaj na vodene organizme i osiguranje da uslovi za registraciue, kada je to odgovarajuće, uključuju i mere za smanjenje rizika