Piriproksifen

Insekticid za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, na maslini, u povrtarstvu u zaštićenom prostoru, na ukrasnom bilju i cveću.

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC broj: 715 CAS broj: 95737-68-1

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu, kada je to odgovarajuće,
  • rizik za akvatične organizme. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.