Prochloraz

Nema jako izraženo sistemično dejstvo. Suzbija uzročnike bolesti žitarica: Pseudocerco sporella herpotrichoides, Pyrenophora teres Rhynchosporium secalis, Septoria spp, a smanjuje napad pepelnice i Fusariuma na klasu. Na suncokretu suzbija: Alternaria vrste, Botrytis cinerea, Sclerotinia i Phomopsis. LD50 1600. S.O. = III. Karenca: 35 dana pšenica i ječam; 63 dana suncokret; koštičave voćke OVNP (do kraja cvetanja).

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 67747-09-5 CIPAC broj: 407

Čistoća ≥ 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A

Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid, za primenu u polju, pri čemu doza primene po tretiranju ne sme biti veća od  450 g/ha.

DEO B

Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika i osiguranje da je u uslovima primene uključeno nošenje opreme za ličnu zaštitu, kada je to odgovarajuće,
  • rizik za vodene organizme i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika,
  • dugotrajni rizik za sisare i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.