Procimidon

Botriticid sa izraženom sistemičnošću kod zeljastih biljaka. Poseduje dozvolu za suzbijanje sive plesni na vinovoj lozi, jagodi i paradajzu, te za moniliju na koštičavom voću. LD50 6800 (mužjaci) i 7700 (ženke). S.O. = III. Karenca: 7 dana jagode; 21 paradajz; 28 dana vinova loza; OVP koštičavo voće, suncokret, uljana repica; 35 dana salata (polje i zaštićeni prostor).

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 32809-16-8 CIPAC br. 383

Hemijski naziv prema IUPAC-u N-(3,5-diklorfenil)-1,2-dimetilciklopropan-1,2-dikarboksimid