Proheksadion

LD50 > 5000. S.O. = III. Koristi se za skraćivanje mladica kada obe dostignu dužinu 5-10 cm. Doziranje zavisi od bujnosti vegetacije, pa treba poštovati uputstva o primeni. Ukupna doza ne sme da se prekorači. Karenca: 55 dana.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 127277-53-6 CIPAC br. 567 2007/21/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Kalcijev 3,5-diokso-4-propionilcikloheksan karboksilat

Čistoća 890 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao regulator rasta.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.