Prokvinazid

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Talendo EC Prokvinazid Du Pont /
AgroChem Maks

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • primenu u vinogradima i to na produženi efekat na ptice koje se hrane crvima, 
  • rizik na vodene organizme,
  • izloženost potrošača putem hrane reziduama prokvinazida u proizvodima životinjskog porekla i narednim biljkama u plodoredu,
  • bezbednost operatera.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.