Propamokarb

Kombinovani sistemično–kontaktni fungicid.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Proxanil 450 SC SC Propamokarb + Cimoksanil Agriphar /
Chromos Agro d.d.

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC broj: 399 CAS broj: 24579-73-5

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže propamokarb za druge namene osim folijarne primene posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su dostavljeni svi potrebni podaci i informacije pre odlučivanja o registraciji,.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere zaštite,
  • dospevanje rezidua u zemljištu u naredne biljne vrste u plodoredu,
  • zaštitu površinskih i podzemnih voda u osetljivim područjima,
  • zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.