Propikonazol

Sistemični protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje bolesti lista, stabljike i klasa pšenice i ječma (Blumeria, Septoria, Puccinia, Rhynchosporiu) te pepelnice loze. Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. LD50 1517. S.O. = III. Karenca: 42 dana za pšenicu, ječam i šećernu repu, 28 dana za šumske plodove.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.:60207-90-1 CIPAC br. 408 2003/70/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (±)-1-[2-(2,4-diklorfenil)-4-propil1,3dioksolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol

Čistoća 920 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu neciljanih zglavkara i vodenih organizama. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
  • zaštitu organizama u zemljištu, ako se propikonazol primenjuje u količinama većim od 625 g aktivne materije po ha (npr. primena na tresetnim zemljištima). Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika (npr. primena samo u određenim tačkama - „spot“ primena).