Propoksikarbazon

Sistemični selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • mogućnost kontaminacije podzemnih voda propoksikarbazonom i njegovim metabolitima ako se propoksikarbazon primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima, 
  • zaštitu vodenih ekosistema naročito vodenih biljaka.

Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.