Prosulfokarb

Prosulfokarb je izrazito zemljišni herbicidni preparat, registrovan za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u pšenici. Biljka ga usvaja svojim podzemnim organima (korenom), ali i preko lista. Koristi se u ranom postu pa sve do kraja busanja. Optimalno vreme za suzbijanje korova je kada su u stadijumu 1-3 lista, kada je reč o uskolisnim ili stadijumu kotiledona kod širokolisnih korova. Setva treba da bude kvalitetno obavljena (na 1,5-2,5 cm dubine), bez vidljivog semena na površini. Kod nas je dozvoljen samo u pšenici. U svetu se koristi i u: ječmu, raži, tritikaleu, krompiru, luku, pasulju. LD50 1958 za ženke i 1820 za mužjake . S.O. = III. Karenca: OVP

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Arcade 880 EC EC 80,00%
(Prosulfokarb) 8,00%
(Metribuzin)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 52888-80-9 CIPAC br.: 539 2007/76/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u S-benzil (dipropil)tiokarbamat

Čistoća 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i obezbeđenje da uslovi za primenu propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu vodenih organizama i osiguranje da uslovi za registraciju uključuju, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
  • zaštitu neciljanih biljaka i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone koje se ne tretiraju.