Protiokonazol

Suzbija bolesti žitarica: Erysiphe graminis, Puccinia spp, Septoria spp, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te značajnije smanjuje napad Fusariuma na klasu.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 178928-70-6 CIPAC br. 745 2008/44/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-2-(2-(1-klorciklopropil)-3-(2-klorfenil)-2-hidroksipropil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol- 3 tion

Čistoća ≥ 970 g/kg sljedeće proizvodne nečistoće smatraju se toksikološki značajnim i u tehničkoj aktivnoj

Posebne odredbe

DEO A

Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B

Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera pri primeni prskalicama. Uslovi za primenu uključuju odgovarajuće mere zaštite,
  • zaštitu vodenih organizama. Kada je to odgovarajuće moraju se primeniti mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone, 
  • zaštitu ptica i malih sisara. Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.