Siltiofam

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 175217-20-6 CIPAC broj: 635

Čistoća 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.
Dozvoljena je primena samo za tretiranje semena.
Za odobravanje drugih primena osim tretiranja semena moraju se dostaviti podaci i informacije koje dokazuju prihvatljivi nivo rezidua u hrani, rizik za lica koja vrše primenu i životnu sredinu.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu lica koja primenjuju sredstva. Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.