Sintofen

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 130561-48-7 CIPAC broj: 717

Čistoća ≥ 980 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano samo kao regulator rasta za primenu u usevima žita, za hibridnu semensku proizvodnju, koja nije namenjena za ishranu ljudi.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na rizik operatere i radnike i osiguranje da uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.
Tretirano žito ne sme ući u lanac hrane i hrane za životinje