Sumpor

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 7704-34-9 CIPAC broj: 18

Čistoća ≥ 990 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid i akaricid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i neciljanih zglavkara. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.