Tebufenozid

Ova aktivna materija ima potpuno drugačiji način delovanja na insekte u odnosu na inhibitore sinteze hitina i regulatore razvoja insekata. Ona ubrzava (indukuje) prerano presvlačenje uz hipertrofiju epidermalnih ćelija. Dozvoljen je za suzbijanje jabukinog smotavca, grozdovih moljaca, žutotrbe, kukavičje suze i štetnih gusenica u šumama. Deluje na sve razvojne stadijume larve. Pogodan za integrisanu zaštitu bilja. LD50 5000. S.O. = III. Karenca: 21 dan jabuke, kruške; 28 dana vinova loza.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 112410-23-8 CIPAC br.: 724

Hemijski naziv prema IUPAC-u N-terc-butil-N’-(4-etilbenzoil)-3,5-dimetilbenzohidrazid

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika posle ponovnog ulaska na tretiranu površinu i osiguranje da uslovi za registraciju uključuju ogovarajuću opremu za ličnu zaštitu,
  • zaštitu podzemnih voda, kada se tebufenozid primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu vodenih organizama i osiguranje da uslovi za primenu uključuju odgovarajuće mere smanjenja rizika,
  • na rizik za neciljane vrste Lepidoptera.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.