Teflubenzuron

Inhibitor hitinaze, rezidualnog i kontaktnog dejstva. Primenjuje se za suzbijanje larvi krompirove zlatice, kruškine buve, karpokapse i lisnih minera, grozdovih moljaca, te gusenica u šumama. LD50 5000. S.O. = III. Karenca: 14 dana krompir; 28 dana jezgričave voćke, vinova loza.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid za primenu u staklenicima (u kojima se biljke gaje na veštačkim supstratima ili u zatvorenim hidropinima).

DEO B 
Prilikom procene dokumentacije za registraciju za druge namene, osim za primenu u paradjzu u staklenicima, posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su pre odlučivanja o registraciji, dostavljeni svi potrebni podaci i informacije.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • bezbednost operatera i radnika i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu vodenih organizama. Pri primeni u staklenicima ispuštanje mora biti svedeno na najmanju moguću meru i, u bilo kom slučaju, ne sme da dospe u značajnom nivou u vodene bazene koji se nalaze u blizini,
  • zaštitu pčela, čiji se ulazak u staklenike mora sprečiti,
  • zaštitu kolonija polinatora u stakleniku,
  • bezbedno odlaganje kondenzovane vode, vode za zalivanje i supstrata, da bi se sprečilo delovanje na neciljane organizme i kontaminacija podzemnih i površinskih voda.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika