Tepraloksidim

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 149979-41-9 CIPAC broj: 608

Čistoća > 920 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu neciljanih kopnenih zglavkara.
Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.