Tetrakonazol

Sistemični fungicid. LD50 1150. Karenca: 35 dana vinova loza.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 112281-77-3 CIPAC br. 726 2009/82/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-2-(2,4-diklorfenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil1,1,2,2-tetrafl uoretil eter

Čistoća ≥ 950 g/kg (racemična smjesa) Nečistoća toluen: najviše do 13 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao  fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama i neciljanih biljaka. U odnosu na identifikovane rizike, kada je to odgovarajuće, primenjuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
  • zaštitu podzemnih voda, kada se tetrakonazol primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.