Tiabendazol

LD50 1140. S.O. = III. K – OVNP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 148-79-8 CIPAC br. 323 2001/21/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2-tiazol-4-il-1H-benzimidazol

Čistoća 985 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid. Nije dozvoljena registracija za folijarnu primenu.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih organizama i organizama sedimenta i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju odgovarajuće mere za smanjenje rizika.
Za zaštitu površinskih voda od kontaminacije otpadnim vodama moraju se primeniti odgovarajuće mere za smanjenje rizika (npr. prečišćavanje otpadnih voda diatomejskom zemljom ili aktivnim ugljem).