Tiakloprid

Ometa prenos nadražaja u nervnom sistemu. Visokoefikasan na niskim i visokim temperaturama. Vrlo brzo ulazi u tkivo biljke. Deluje kontaktno i želudačno. Nije opasan za oprašivače, pa može da se primeni i tokom cvetanja. Suzbija lisne vaši na voćkama, paradajzu, paprici, krastavcima, lubenicama, ružama, jabukinu osicu, neke minere, krompirovu zlaticu.... LD50 444. S.O. = III. Karenca: 3 dana krastavac, lubenica; 4 dana paradajz i vrste iz porodice bundeva; 7 dana paprika; 14 dana koštičave i jezgričave voćke, krompir i masline; 21 dan breskve i 28 dana mandarine.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 111988-49-9 CIPAC br. 631 2004/99/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (Z)-N-{3-[(6-klor-3-piridinil) metil]-1,3-tiazolan-2-iliden} cijanamid

Čistoća ≥ 975 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu neciljanih zglavkara,
  • zaštitu vodenih organizama,
  • mogućnost kontaminacije podzemnih voda ako se tiakloprid primenjuje na osetljivim područjima i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.