Tifensulfuron-metil

Deluje kao herbicid za suzbijanje širokolisnih korova.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 79277-27-3 CIPAC broj: 452

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • zaštitu podzemnih voda,
  • zaštitu vodenih biljaka i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.