Tiofanat-metil

Inhibira stvaranje tubulina. LD50 6640 - 7500. S.O. Karenca: 42 dana za pšenicu, ječam i šećernu repu.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 23564-05-8 CIPAC broj: 262

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih organizama, kišnih glista i drugih makroorganizama u zemljištu.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.