Tiram

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mesta delovanja. Prvenstveno štiti seme od parazitskih i saprofitskih gljivica kao što su: Aspergillus spp, Fusarium spp, Penicillium spp, Rhizopus spp, Tilletia spp. Nadražuje kožu i sluznicu. LD50 780 - 865. S.O. = II. Karenca: OVNP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 137-26-8 CIPAC br. 24 2003/81/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Tetrametiltiuram disulfi d; Bis (dimetiltiokarbamoil)-disulfid

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid ili repelent.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama. Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika,
  • zaštitu malih sisara i ptica u proleće, kada se tiram koristi za tretiranje semena. Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.