Tri-alat

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 2303-17-5 CIPAC broj: 97

Čistoća ≥ 940 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • izloženost potrošača putem hrane reziduama u tretiranim biljkama, kao i u narednim biljkama u plodoredu i u proizvodima životinjskog porekla,
  • zaštitu vodenih organizama i neciljanih biljaka i osiguranje  da uslovi za registraciju, gde je odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone,
  • potencijal proizvoda degradacije TCPSA za kontaminaciju podzemnih voda kada se tri-alat primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.