Triadimenol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Metabolit triadimefona sa sličnim spektrom. LD50 700-1500. S.O. = III. Dozvoljena najviše 2-3 tretiranja. Karenca: 35 dana za stone sorte vinove loze, 42 dana za vinske sorte vinove loze, 42 dana za pšenicu i ječam.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 55219-65-3 CIPAC br. 398 2008/125/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klorfenoksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4--triazol-1-il)butan-2-ol

Čistoća ≥ 920 g/kg izomer A (1RS,2SR), izomer B (1RS,2RS) Diastereomer A, RS + SR, raspon: 70 do 85 %

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • prisustvo N-metilpirolidona u formulisani proizvodima u smislu izloženosti operatera, radnika ili drugih prisutnih lica,
  • zaštitu ptica i sisara. U odnosu na identifikovane rizike, kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.