Triasulfuron

Koristi se za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u žitaricama. Dobro se usvaja preko lista i korena. Prisutan i u kombinovanim preparatima. Za apsorbovanje u biljku potrebno je do 6 sati od tretiranja bez padavina. U slučaju propadanja useva, neophodno je obaviti duboko oranje nakon čega se može pristupiti setvi jarih žitarica ili kukuruza. Iste godine, nakon žetve dozvoljena je setva: ozime uljane repice, pšenice i ječma, a u proleće, iduće godine mogu se posejati: kukuruz, soja, šećerna repa, krompir, grašak, pasulj, bob, lan i žitarice. LD50 > 5000 . Karenca: OVP u pšenici, ječmu, zobi, raži i tritikaleu za zrno; 14 dana za pšenicu, ječam, zob, raž i tritikale za silažu.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 82097-50-5 CIPAC br. 480 2000/80/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 1-[2-(2-kloroetoksi)-fenilsulfonil]- 3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea

Čistoća 940 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji, u skladu sa jedinstvenim načelima, posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih voda i delovanje na vodene organizme i mora se osigurati da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.