Triazoksid

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 72459-58-6 CIPAC broj: 729

Čistoća ≥ 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid za tretiranje semena.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • rizik za operatere i radnike i osiguranje da je u uslovima primene, kada je to odgovarajuće, uključeno nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu
  • rizik za price koje se hrane semenom i osiguranje da uslovi za registraciju uključuju mere za smanjenje rizika.