Tribenuron

U spektru ima jednogodišnje i manji broj višegodišnjih širokolisnih korova. Kratke perzistentnosti i ne ograničava plodosmenu ni nakon prolećne primene. Može da se koristi i u kraškim područjima. Već 1 sat nakon prskanja ukupna količina preparata je u biljci i nema mogućnosti ispiranja padavinama. LD50 5000. S. O. = III. Karenca: suncokret 80 dana; ostalo OVP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 106040-48-6 (tribenuron) CIPAC br. 546 2005/54/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2-[4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il(metil)karbamoilsulfamoil] benzojeva kislina

Čistoća 950 g/kg (izražen kao tribenuronmetil)

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu neciljanih biljaka, viših vodenih biljaka i podzemnih voda u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.