Triflumuron

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 64628-44-0 CIPAC broj: 548

Čistoća ≥ 955 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodene sredine,
  • zaštitu pčela. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.