Triklopir

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Garlon 3 A SL Triklopir Dow AgroSciences /
Dow AgroSciences, Beograd

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 055335-06-3 CIPAC broj: 376

Čistoća ≥ 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju za druge primene, osim za prolećnu primenu na livadama i pašnjacima, pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su pre odlučivanja o registraciji, dostavljeni svi potrebni podaci i informacije.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda pri primeni triklopira u osetljivim područjima. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti  mere za smanjenje rizika. Treba započeti program sistematskog praćenja rezidua u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • bezbednost operatera i osiguranje da uslovi za primenu propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i neciljanih biljaka.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.