Tritosulfuron

Koristi se u ozimim i jarim žitaricama. U spektru ima veliki broj širokolisnih korova. Dodati okvašivač. Nema ograničenja u plodosmeni. S. O. = III. Karenca: OVP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 142469-14-5 CIPAC br. 735 2008/70/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 1-(4-metoksi-6-trifl urmetil- 1,3,5-triazin-2-il)-3-(2-trifl uormetil- benzensulfonil)urea

Čistoća ≥ 960 g/kg Sljedeća proizvodna nečistoća je toksikološki značajna i ne smije prelaziti <0,2 g/kg u

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • potencijalnu kontaminaciju podzemnih voda, kada se tritosulfuron primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu vodenih organizama,
  • zaštitu malih sisara.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.