Zoksamid

LD50 > 5000. O. = III . Karenca: 7 dana paradajz (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) i krompir; 28 dana vinova loza (stolne sorte) i 42 dana (vinske sorte) vinove loze.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 156052-68-5 CIPAC br. 640 2003/119/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-3,5-dikloro-N-(3-klor-1-etil-1-metilacetonil)-p-toluamid

Čistoća 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.