Pregled prema aktivnim materijama - Benzimidazoli

Inhibiraju stvaranje tubulina.