Tribe 75 WG

Proizvod Tribe 75 WG više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Tribenuron
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Sharda Cropchem Limited
Distributeri

Aktivne materije

Tribenuron

U spektru ima jednogodišnje i manji broj višegodišnjih širokolisnih korova. Kratke perzistentnosti i ne ograničava plodosmenu ni nakon prolećne primene. Može da se koristi i u kraškim područjima. Već 1 sat nakon prskanja...