Moravka

Moravka

<p style="text-align:justify"><strong>Moravka ili moravska svinja</strong> nastala je u slivu reke Morave, ukr&scaron;tanjem lokalne rase svinja &ndash; &scaron;umadinke, sa berk&scaron;irom koji je u Srbiju uvožen krajem 19. veka. U formiranju rase učestvovale su i rase mangulica i jork&scaron;ir. Rasa se razvila usled težnje da se dobije ranostasnija i mesnatija svinja za razliku od &scaron;umadinke koja je u tom kraju ranije bila najvi&scaron;e uzgajana.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> <strong>Izgled i osobine</strong>:</p> <p style="text-align: justify;">Glava moravke je duga i klinasta sa poluklopavim do klopavim u&scaron;ima. Trup je dug i uzak. Masa veprova je oko 135 kg, a krmača oko 120 kg. Crnosivkaste je boje kože, a obrasla crnom, retkom i glatkom čekinjom. Moravka spada u srednje ranostasne mesnato-masne rase. Prasi u proseku oko 8 prasadi mada često i vi&scaron;e. Dobro koristi hranu koja se sastoji obično od kukuruza, pa&scaron;e, tikve i pomija. Dobro se tovi i meso je dobrog kvaliteta.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Status</strong>: Rizično ugrožena</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Veličina populacije u Srbiji</strong>: 100-500 primeraka u 2009.</p>