Fruška gora. Talasasti tereni kao bogom dani za voćarstvo i vinogradarstvo. Ipak, dominiraju ratarski usevi.