Prskalica i način primene

Prskalice se koriste za zaštitu biljaka koje su ugrožene od štetočina, bolesti i korova, nanošenjem zaštitnih sredstava. Zadatak prskalica je da jednolično, ravnomerno rasporedi radnu tečnost po čitavoj tretiranoj površini na svim delovima biljke i da se na njima zadrži potrebno vreme.
Prskalica se sastoji od sledećih delova: rezervoara za tečnost, pumpe, razvodni uređaj sa ventilima-slavinama, regulator pritiska, manometra, hidromešača (povratne cevi za tečnost), creva, cevne armature - krila sa rasprskivačima - diznama, ramske konstrukcije i uređaja za prikopčavanje za traktor. Pumpa dobija pogon od priključnog vratila traktora sa 540 o/min. Pumpa usisava radnu tečnost iz rezervoara kroz filter i potiskuje je do razvodnika sa slavinama i regulatorom pritiska.
Preko slavine hidromešača deo radne tečnosti se vraća u rezervoar i vrši njeno mešanje. Drugi deo tečnosti dolazi do regulatatora pritiska, na kome se vrši podešavanje odgovarajućeg radnog pritiska. Višak tečnosti iz regulatora koja ne ode na rasprskivače, povratnim vodom preliva se u rezervoar, pa i na taj način dolazi do mešanja radne tečnosti.
Tečnost kroz slavine odlazi na rasprskivače - dizne koji se nalaze na nosećoj konstrukciji – armaturi - krilima. Krila su napravljena iz tri sekcije, na kojima se rasprskivači po potrebi mogu preko slavina isključivati da ne rade.