2. doktor/ica medicine na specijalizaciji iz kliničke mikrobiologije

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 17.7.2019.
Natječaj vrijedi do: 16.8.2019.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Na temelju članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata („Narodne novine“ 83/15), odobrenja Plana specijalizacija za 2019. godinu KLASA: 131-01/19-01/114, URBROJ: 534-03-3-2/6-19-02 od 19.04.2019. te članka 27. Statuta NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, ravnatelj Zavoda raspisuje
N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju
I.
Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz:
2. Kliničke mikrobiologije - jedna specijalizacija
II.
Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati su:
- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog usmjerenja
- odobrenje za samostalan rad - licenca.
III.
Uz prijavu na natječaj, pristupnici su obvezni priložiti preslike dokaza o ispunjavanju općih uvjeta:
- preslik diplome Medicinskog fakulteta
- preslik odobrenja za samostalan rad
- životopis
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od dana objave natječaja.
IV.
Radi primjene mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika, pristupnici trebaju priložiti slijedeće priloge:
1. Preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija (na dvije decimale) te duljini trajanja studija,
2. Preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
3. Preslik nagrada za vrijeme studija (nagrada rektora Sveučilišta, nagrada dekana Medicinskog fakulteta),
4. Preslik potvrde o statusu poslijediplomskom doktorskom studiju, sukladno članku 3. redni broj. 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata,
5. Popis objavljenih radova i opise radova (radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI ako je pristupnik prvi autor ili koautor, radovi objavljeni „in extenso“ ako je pristupnik prvi autor ili koautor i ostali radovi i sažeci, ako je pristupnik prvi autor ili koautor),
6. Preslik ugovora o radu ili Potvrda o radnom iskustvu, ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
7. Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u svojstvu doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.
Ako pristupnik ne dostavi pojedine dokaze, s te osnove neće moći ostvariti odgovarajuće bodove.
Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom pravila propisanih odredbama Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata („Narodne novine“ 83/15).
V.
Prijava s traženim prilozima dostavlja se poštom na adresu: Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“, Zagreb, Mirogojska cesta 16 ili osobnom dostavom u Pisarnicu u roku od 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijavu je potrebno dostaviti s naznakom na omotnici: „Natječaj za specijalizaciju iz _______________________“.
Ako se pristupnik javlja za obje specijalizacije potrebno je dostaviti prijavu na natječaj sa svim traženim prilozima odvojeno za svaku specijalizaciju.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01 i 103/03, 148/13), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
VI.
Pristupnici su obvezni odazvati se pozivu na psihološko testiranje koji će biti objavljen najranije pet dana prije određenog termina psihološkog testiranja, na www.stampar.hr. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na psihološko testiranje, smatrati će se da je odustao od natječaja.
Na oglasnoj ploči zdravstvene ustanove i na www.stampar.hr objaviti će se lista pristupnika s istaknutim bodovima, koje su stekli prema pojedinom mjerilu iz članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata u roku od 15 dana od dana završetka roka za prijavu na natječaj, a prije provođenja razgovora s pristupnicima.
Sa pristupnicima koji su podnijeli potpunu dokumentaciju Povjerenstvo će obaviti razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijavu na natječaj. O terminu razgovora s Povjerenstvom pristupnici će biti obaviješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte koju je pristupnik naveo u prijavi na natječaj.
Na razgovoru su kandidati obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata iz prijave.
Odluka o izboru specijalizanata biti će objavljena na oglasnoj ploči ustanove i na www.stampar.hr najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.
Zavod zadržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Napomena:
Prijavom na natječaj pristupnici daju privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja i primanja na specijalizaciju, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Zavod jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja i primanja na specijalizaciju.
Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Poslodavac


Poslodavac: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
Kontakt:
  • pismena zamolba: Mirogojska 16, 10000 ZagrebInfo

Kategorija: Radna mesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 16.07.2019.
Datum izmene oglasa: 18.07.2019.
Pregleda: 8
Šifra oglasa: 43846

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas