Nastavnik/ca strukovnih predmeta (doktor/ica veterinarske medicine)

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: 2 smjene
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 13.1.2020.
Natječaj vrijedi do: 21.1.2020.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: VETERINARSKA ŠKOLA
GJURE PREJCA 2
p.p. 125
10 040 ZAGREB-DUBRAVA
na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Veterinarskoj školi objavljuje
N A T J E Č A J
za radna mjesta
1.Nastavnik/ca strukovnih predmeta – 1 izvršitelj/ica – puno radno vrijeme – 40 sati tjedno – na određeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.
Uvjeti:
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (Narodne novine 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati i uvjete prema člancima 105. i članku.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 17. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu
Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:
• životopis
• dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
• rodni list
• dokaz o državljanstvu
• potvrda o pedagoško-psihološkoj izobrazbi
• potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se prikazuje radno-pravni status osiguranika
• uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano nakon objave ovog natječaja)
• potpisanu izjavu o davanju privole kod zasnivanja radnog odnosa (obrazac izjave preuzmite na mrežnoj stranici Škole).
Pravo prednosti pri zapošljavanju:
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane tim zakonom te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (npr: rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.) i izjavu da do sad nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi.
Ostale napomene
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Prilozi koji se podnose uz prijavu podnose se u neovjerenoj preslici. Kandidat koji bude izabran dužan je prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti dokumente u izvorniku ili ovjerene preslike tražene dokumentacije na uvid.
Kandidati koji su stekli inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužni su uz prijavu na natječaj priložiti rješenje o priznavanju istovrijednosti sukladno Zakonu o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, odnosno Zakona o reguliranju profesija i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.
Prijave
Rok za dostavu prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava sve uvjete iz natječaja.
Škola će provesti selekcijski postupak (razgovor s kandidatima).
Obavijest o danu i vremenu provođenju selekcijskog postupka za kandidate koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici škole www.ss-veterinarska-zg.skole.hr
Prijava sa svom traženom dokumentacijom dostavlja se isključivo poštom na adresu: Veterinarska škola, Gjure Prejca 2, 10040 Zagreb, p.p. 125, s naznakom „za natječaj“.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici škole www.ss-veterinarska-zg.skole.hr najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.
NATJEČAJ JE OBJAVLJEN DANA 13. siječnja 2020. GODINE na mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Poslodavac


Poslodavac: VETERINARSKA ŠKOLA
Kontakt:
  • pismena zamolba: Gjure Prejca 2, 10040 ZagrebInfo

Kategorija: Radna mesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 10.01.2020.
Datum izmene oglasa: 15.01.2020.
Pregleda: 26
Šifra oglasa: 45563

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas