Stručni suradnik/suradnica-ekolog/inja-biolog/inja

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: CRNI LUG, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 20.3.2019.
Natječaj vrijedi do: 28.3.2019.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije:
Javna ustanova „Nacionalni park Risnjak“ raspisuje:
Temeljem članka 21. Statuta JU „Nacionalni park Risnjak“ (KLASA: 612-07/14-01/08, URBROJ: 2170/1-52-01-01-14-1 od 04.11.2014.), prethodne suglasnosti nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike za zapošljavanje na neodređeno (KLASA: 112-01/18-01/06, URBROJ: 517-02-1-1-19-74 od 11.01.2019), te temeljem Odluke ravnatelja (KLASA: 112-01/19-01/05; URBROJ: 2170/1-52-01-01-19-1) od 18.03.2019.god. J A V N I N A T J E Č A J


za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

Stručni suradnik biolog/ekolog – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biologije, ekologije i/ili zaštite prirode;
 • radno iskustvo od 1 godine na poslovima struke
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika
 • poznavanje rada na PC-u
 • probni rad 3 mjeseca
 • posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije


Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke, te vlastoručno potpisati, kandidati trebaju priložiti:
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe )
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku domovnice
 • ispravu kojom se dokazuje radni staž(elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a),
 • presliku vozačke dozvole
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se predaju osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Risnjak“, Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug, s naznakom „Za natječaj“- (upisati naziv radnog mjesta za koji se vrši prijava). Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Za kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i/ili razgovorom. Ako kandidat/kinje ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrati će se da je povukao/la prijavu na natječaj. O vremenu i mjestu održavanja testiranja i/ili razgovora kandidati/kinje će biti obaviješteni telefonom ili pismeno (e-mailom).
Kandidati/kinje za koje se utvrdi da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.
Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe obaju spolova, pod ravnopravnim uvjetima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz da su nezaposleni.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,27/93,58/93,2/94,76/94,108/95,108/96,82/01,103/03,148/13),članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02,47/10,80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu sa odredbama Opće uredbe EU 2016/679. Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.Poslodavac


Poslodavac: JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK RISNJAK
Kontakt: pismena zamolba: 51317 Crni Lug, Bijela Vodica 48

Info

Kategorija: Radna mesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 20.03.2019.
Datum izmene oglasa: 25.03.2019.
Pregleda: 25
Šifra oglasa: 42454

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas