Strukovni učitelj/strukovna učiteljica laboratorijske hematologije, medicinske biokemije i mikrobiologije i parazitologije

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja:
 • Na neodređeno; upražnjeni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: 21 sat tjedno
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 22.1.2020.
Natječaj vrijedi do: 30.1.2020.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19 ), Srednja medicinska škola, Slavonski Brod dana 22. siječnja 2020. godine raspisuje:
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
10. Strukovni učitelj laboratorijske hematologije (vježbe), medicinske biokemije (vježbe) i mikrobiologije i parazitologije (vježbe) - jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (21 sat tjedno u nastavi)
UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:
Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 1/96, 80/99.).
Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 • životopis,
 • domovnicu,
 • dokaz o stečenoj razini obrazovanja (diploma),
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),
 • elektronički zapis o ravnopravnom statusu HZMO-a.
 • Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
  Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
  Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.
  Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.
  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).
  S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor s kandidatima – intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.
  Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod, http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/ najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.
  Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske škole Slavonski Brod.
  Za kandidata koji ne pristupi pisanoj provjeri znanja-testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
  Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.
  Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
  Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.
  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na adresu:
  Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Vatroslava Jagića 3A, 35000 Slavonski Brod.
  Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
  Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
  Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
  Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Srednje medicinske škole Slavonski Brod:
  http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr/

  Poslodavac


  Poslodavac: SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA
  Kontakt:
  • pismena zamolba: V. Jagića 3a, 35 000 Slavonski Brod  Info

  Kategorija: Radna mesta
  Vrsta oglasa: Potražnja
  Cena: na upit
  Država: Hrvatska
  Datum objave oglasa: 22.01.2020.
  Datum izmene oglasa: 23.01.2020.
  Pregleda: 19
  Šifra oglasa: 45718

  Predaj oglas

  Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas