Viši stručni suradnik za poljoprivredu i ribarstvo (m/ž)

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO (M/Ž)


Radno mjesto


Mjesto rada: ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 19.2.2020.
Natječaj vrijedi do: 27.2.2020.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju članka 19. stavka 1., a u svezi s člankom 29. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), temeljem Odluke o raspisivanju oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj (KLASA: 112-03/20-01/7, URBROJ: 2198/1-14/1-20-1 od 18. veljače 2020. godine), pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Zadarske županije, raspisuje

O G L A S

za prijam u službu u Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije, za radno mjesto broj 112. iz Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ 1/20 – u daljnjem tekstu: Pravilnik):

- viši stručni suradnik za poljoprivredu i ribarstvo, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Sukladno članku 28. stavku 2. Zakona služba na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest mjeseci i može se produžiti za još šest mjeseci.

Kandidati za navedeno radno mjesto, pored općih uvjeta propisanih člankom 12. Zakona moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom i to:

- magistar struke ili stručni specijalist prirodne, biotehničke, ekonomske, pravne, društvene ili humanističke struke,
-najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-položen državni ispit,
-znanje engleskog jezika.
Temeljem članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10, 125/14) osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

U pisanoj prijavi na oglas navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa, isključivo za potrebe postupka) i uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (ili preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
- presliku rodnog lista,
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom: preslika diplome,
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine što se dokazuje slijedećim dokumentima (potrebno je dostaviti dokaze i iz točke a) i točke b)):
a) elektronički zapis - u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od 1 mjeseca, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja,
b) dokaz o radnom iskustvu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke određene ovi oglasom u trajanju od najmanje jedne godine (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni ispit),
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe oglasa sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidati po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Sve isprave prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu izabrani kandidat predočit će izvornike.

Osoba koja nema položeni državni ispit može se prijaviti na oglas. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, a u slučaju ispunjavanja uvjeta u skladu s člankom 28. stavak 2. Zakona dužna ga je položiti u roku od godine dana od prijma u službu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/07, 98/19), dokazuju to slijedećim dokumentima:
- rješenjem o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdom o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne starijom od šest mjeseci,
- dokazom o nezaposlenosti – potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starijim od mjesec dana,
- preslikom pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
- dokazom o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
- potvrdom poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju da se na javni natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji),
- preslikom pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na javni natječaj javljaju djeca živućih branitelja),
- potvrdom o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ( u slučaju kad se na javni natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja),
- rodnim listom (ako se na javni natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja),
- rješenjem o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži svu dokumentaciju navedenu u ovom oglasu.
Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa kao i one koji nisu podnijele pravodobnu i/ili urednu prijavu o tome će biti obaviještene pisanim putem.

Oglasni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata na koju mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Riječni i pojmovni skupovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Na mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr i na oglasnoj ploči Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, bit će dostupan opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata. Na navedenoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje, na adresu: ZADARSKA ŽUPANIJA, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar s obaveznom naznakom „Prijava na oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za poljoprivredu i ribarstvo u Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj – NE OTVARAJ“.
Prijava je podnesena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u pisarnici Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, a ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga kao preporučena pošiljka, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

O rezultatima oglasa kandidati će se izvijestiti dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata u zakonskom roku.

Poslodavac


Poslodavac: ZADARSKA ŽUPANIJA
Kontakt:
  • pismena zamolba: Božidara Petranovića 8Info

Kategorija: Radna mesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 19.02.2020.
Datum izmene oglasa: 20.02.2020.
Pregleda: 41
Šifra oglasa: 46086

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas