Viši/a stručni/a suradnik/ca za poljoprivredno zemljište

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 11.12.2019.
Natječaj vrijedi do: 19.12.2019.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11 i 112/19), pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, raspisuje
O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme u Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
Višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za poljoprivredno zemljište u Odjelu za poljoprivredno zemljište - 1 izvršitelj/izvršiteljica.
Potrebno stručno znanje: magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica agronomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni ispit.
Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, temeljem odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, a kojeg će, u slučaju prijma, biti obvezni položiti.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Služba se zasniva na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenoj preslici) priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
- dokaz o stručnoj spremi: diploma,
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
- svjedodžba o položenom državnom stručnom ispitu,
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec: Elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada - prebivališta i trajanju staža osiguranja i
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u Elektroničkom zapisu/Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji.
Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici www.zagreb.hr. Na web stranici www.zagreb.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa bit će objavljen na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.
Prijave s prilozima dostavljaju se STRUČNOJ SLUŽBI GRADONAČELNIKA, Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Trg S. Radića 1, u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s obveznom naznakom „za oglas za prijam u službu u Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo“.
Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


Poslodavac: GRAD ZAGREB
Kontakt:
  • pismena zamolba: Trg S. Radića 1, 10000 ZagrebInfo

Kategorija: Radna mesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 10.12.2019.
Datum izmene oglasa: 12.12.2019.
Pregleda: 148
Šifra oglasa: 45348

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas