Viši/a stručni/a suradnik/ica za poljoprivredu i projekte eu

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: SUHOPOLJE, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 1.8.2018.
Natječaj vrijedi do: 9.8.2018.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje, raspisuje


OGLAS
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove, na radno mjesto:

viši stručni suradnik za poljoprivredu i projekte EU, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova

Na ovaj Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove, na radno mjesto viši stručni suradnik za poljoprivredu i EU projekte mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.


Kandidati moraju ispunjavati:
opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11):
punoljetnost
hrvatsko državljanstvo
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

posebne uvjete:
magistar ili stručni specijalist agronomske struke
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11).

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na Oglas dužan je priložiti pisane dokaze o svom statusu sukladno odredbama posebnih zakona iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova može trajati najduže šest mjeseci i može se produžiti za još šest mjeseci te ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Oglasni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave uredne, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na Oglas.
Na web-stranici Općine Suhopolje: www.suhopolje.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove, utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa te će na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Suhopolje na adresi: Trg sv. Terezije 10, Suhopolje, objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.


Kandidati su obvezni uz pisanu prijavu (koja mora sadržavati: osobno ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) priložiti:

životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja)
ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)
dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja odnosno svjedodžbe), ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit
uvjerenje (original) nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci, od dana objave ovog Oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Virovitica
vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
vlastoručno potpisanu privolu kandidata za prikupljanje osobnih podataka (obrazac privole je objavljen u privitku oglasa na službenoj internetskoj stranici Općine Suhopolje, privolu nije potrebno ovjeravati)
Pisane prijave na Oglas, s obveznim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, na adresu:

OPĆINA SUHOPOLJE
TRG SV. TEREZIJE 10
33410 Suhopolje


s naznakom „Oglas – viši stručni suradnik za poljoprivredu i projekte EU“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas i njegova se prijava neće razmatrati te će se takvoj osobi dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Oglas te nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenje o prijmu u službu.

O rezultatima Oglasa kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom Oglasu ne mora se izvršiti izbor u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju Oglasa.
Poslodavac


Poslodavac: OPĆINA SUHOPOLJE
Kontakt: pismena zamolba: Trg sv.Terezije 10, 33410 Suhopolje

Info

Kategorija: Radna mesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 01.08.2018.
Datum izmene oglasa: 04.08.2018.
Pregleda: 35
Šifra oglasa: 39880

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas