Hlorotoluron

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. Primenjuje se pre ili posle nicanja ozimih useva, tokom jeseni ili u proleće, sve do kraja busanja. Ne preporučuje se prskanje jarih žitarica, kao ni kasno posejanih ozimina, u vreme jakih mrazeva i na lakim zemljištima s manje od 1,2 % humusa. Korovska biljka ga usvaja preko korena i lista. Najčešće u kombinaciji s aktivnim materijama za suzbijanje širokolisnih korova. LD50 10000. S.O. = III. Karenca: OVP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 15545-48-9 CIPAC broj: 217

Čistoća 975 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih voda, ako se hlorotoluron primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. 
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.