Hlorprofam

Sprečava klijanje konzumnog krompira tokom skladištenja. Ova aktivna materija smanjuje intenzitet disanja krtola pa ih tako štiti od gubitka vlage i hranljivih materija. Tek nakon provetravanja, u isto skladište, mogu da se odlože semenski krompir i druga semenska roba. LD50 5000. S.O. = III. Karenca: 42 dana.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 101-21-3 CIPAC broj: 43

Čistoća 975 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid ili sredstvo za sprečavanje klijanja.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu lica koja primenjuju sredstva, potrošača i neciljanih zglavkara. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.