Magnezijum fosfid

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 12057-74-8 CIPAC broj: 228

Čistoća ≥ 880 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid, rodenticid, talpicid i leporicid u obliku proizvoda spremnih za primenu.
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao rodenticid, talpicid i leporicid samo za primenu na otvorenom.
Primenu sredstva za zaštitu bilja mogu vršiti samo lica koja poseduju rešenje o primeni naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu potrošača i osiguranje da su ostaci od upotrebljenih sredstava koja sadrže magnezijum-fosfid uklonjeni posle suzbijanje skladišnih štetočina i da su primenjeni odgovarajući periodi dodatnog čuvanja,
  • bezbednost operatera i radnika i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu, uključujući i opremu za zaštitu organa za disanje,
  • bezbednost operatera i radnika tokom fumigacije u zatvorenom,
  • bezbednost radnika pri ponovnom ulasku u prostorije u kojima je obavljena fumigacija,
  • zaštitu drugih prisutnih lica od curenja gasa tokom fumigacije u zatvorenom,
  • zaštitu ptica i sisara. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti i mere za smanjenje rizika, kao što su zatvaranje rupa i potpuna inkorporacija granula u zemljištu,
  • zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti i mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone između tretiranih površina i površinskih voda.